SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/08/19 08:33 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TSE-T1 เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2562
27/08/19 13:05 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
26/08/19 12:37 แบบรายงานผลการขายของ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
14/08/19 20:14 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
14/08/19 13:52 แจ้งจำนวนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จะออก ราคาการใช้สิทธิ และอัตราส่วนการจัดสรร (แก้ไข Template)
14/08/19 12:34 แจ้งจำนวนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จะออก ราคาการใช้สิทธิ และอัตราส่วนการจัดสรร
14/08/19 12:34 การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตเสนอขาย 5 เมกะวัตต์
14/08/19 12:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14/08/19 12:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14/08/19 12:32 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
26/07/19 12:34 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
15/07/19 12:32 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
11/07/19 17:04 แจ้งเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
09/07/19 19:24 การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับ การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) (แก้ไข)
09/07/19 17:03 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่