SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TVT - บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
28/01/22 17:40 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
28/01/22 17:13 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28/01/22 17:13 แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
31/07/18 19:45 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (TVT-W1) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
30/05/18 08:36 หุ้นเพิ่มทุนของ TVT เริ่มซื้อขายวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
21/05/18 06:37 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TVT-W1 (F53-5) (แก้ไข)
18/05/18 17:40 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TVT-W1 (F53-5)
11/05/18 13:28 การเผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
10/05/18 18:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10/05/18 18:18 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
10/05/18 18:18 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
27/04/18 18:59 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18/04/18 09:08 20 เมษายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TVT-W1
09/04/18 13:25 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 1 (TVT-W1) (แก้ไข-2)
03/04/18 18:35 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561
29/03/18 19:17 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
26/03/18 08:36 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ TVT-W1
21/03/18 13:41 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 1 (TVT-W1) (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่