สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ก.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,775.96 10.02 7,159.81 10.59 -383.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,609.01 14.21 8,400.89 12.43 1,208.12 -
นักลงทุนต่างประเทศ 20,673.25 30.58 20,576.30 30.44 96.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 30,543.50 45.18 31,464.72 46.54 -921.22 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 20 ก.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 102,143.66 12.73 81,387.01 10.14 20,756.65 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 102,561.80 12.78 100,843.69 12.57 1,718.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 272,251.06 33.93 279,249.53 34.80 -6,998.47 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 325,495.87 40.56 340,972.17 42.49 -15,476.29 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 - 20 ก.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,214,958.00 11.33 1,070,523.90 9.98 144,434.10 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,341,045.13 12.51 1,351,531.18 12.61 -10,486.06 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,858,364.05 35.99 4,066,479.89 37.93 -208,115.85 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,307,677.85 40.18 4,233,510.04 39.48 74,167.81 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่