ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 822 Symbols
Symbol Name Market
TAE บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
TBSP บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED SET
TC บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED SET
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
TCC บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED SET
TCCC บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
TCJ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED SET
TCMC บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED SET
TCOAT บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 198 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
ICTH22 Mar 22 ICT
ICTM22 Jun 22 ICT
ICTU22 Sep 22 ICT
ICTZ22 Dec 22 ICT
AEONTSH22 Mar 22 AEONTS
AEONTSM22 Jun 22 AEONTS
AEONTSU22 Sep 22 AEONTS
AEONTSZ22 Dec 22 AEONTS
AMATAH22 Mar 22 AMATA
AMATAM22 Jun 22 AMATA

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 2834 Symbols
Symbol Fund Name
1AM-GEM กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้
1AM-TG กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย
1AMSET50 กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
1AMSET50-IA กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
1AMSET50-ID กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
1AMSET50-RA กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
1AMSET50-RD กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
1DIV กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
1GLOBALBOND กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์