ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
การใช้เว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ไม่ว่าในทางใดๆ ( "เว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม" หรือ "เว็บไซต์") นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมนี้ ซึ่งรวมถึงราคาหรือข้อมูลทั้งหลายที่ดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") ย่อมได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ สิทธิทั้งหลายในเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิทธิของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม

ผู้ใช้เว็บไซต์รับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมเพื่อนำมาแสดงในรูปแบบเฉพาะและปรากฏในรูปแบบของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม และย่อมได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น

คำว่าบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม, เซ็ทเทรด, เครื่องหมายของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม และชื่อสินค้าของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ย่อมใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น และไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เว้นแต่จะกำหนดไว้เพื่อการอื่นโดยเฉพาะ ไฟล์หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีเพียงสิทธิชม ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเพียงสำเนาหนึ่งชุดเพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงจะรักษาข้อความที่แสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อาจทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในระบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยปราศจากการได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมก่อน

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมขอสงวนสิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ควรขอคำปรึกษาในเรื่องการประเมินหลักทรัพย์ รายงานดัชนีหลักทรัพย์ ความคิดเห็น คำปรึกษาหรือเนื้อหาอื่นใดจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ

เนื่องด้วยความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อาจมีการส่งเนื้อหาล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องซึ่งบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง( "as is" basis ) ทั้งนี้ โดยปราศจากการรับประกันใดๆ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมจึงมิได้ให้การรับรองใดๆ และขอปฏิเสธความรับผิดในเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลภายนอกในที่นี้ รวมถึงคำรับรองในเรื่องความถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน การไม่กระทำละเมิด ความสามารถในทางการค้า หรือประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือจากการใช้หรือประเพณีหรือทางการค้าหรือโดยผลของกฎหมาย รวมตลอดถึงการไม่รับผิดชอบในผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือความประมาทเลินเล่อในการได้มา การรวบรวม การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงานหรือการส่งเนื้อหาใดๆ

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือนอกเหนือจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ เช่นความเสียหายทางตรง หรือความเสียหายทางอ้อม เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นได้

เซ็ทเทรดจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายและ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล หรือความล่าช้าในการส่งและ/หรือรับข้อมูล อันเนื่องมาจากความบกพร่องของระบบหรือเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ หรือของเซ็ทเทรด หรือจากการใช้ข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการเชื่อถือข้อมูล

ลิขสิทธิ์บทความและความรับผิดชอบในเนื้อหา
บทความที่นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ เซ็ทเทรด ดอท คอม เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่ง บริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอมได้รับความอนุเคราะห์ให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป

สำหรับ เนื้อหา ลิงค์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทรรศนะที่อยู่ในบทความนั้น เป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะของผู้เขียนแต่ละท่าน และไม่ได้แสดงถึงความเห็นของบริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัดหรือ แสดงว่าบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด สนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าว เนื่องจากการงลงทุนนั้นมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุน

ข้อตกลงในการใช้บริการ RSS

การใช้บริการ RSS จากเว็บไซต์บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม ผู้ใช้รับรู้ และยอมรับในข้อตกลงของบริการ RSS

บริการ RSS จากเว็บไซต์บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม ( “ บริการ RSS”) เป็นบริการนำเสนอข่าวหรือบทความหรือบทวิเคราะห์จากเว็บไซต์บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม www.settrade.com ในรูปแบบมาตรฐาน XML โดยจะนำส่ง “ หัวข้อข่าว ” และ “ เส้นทางเชื่อมโยงถึงหน้าเว็บไซต์บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม ”

บริการ RSS เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าผู้ใช้บริการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของข้อความหรือการเชื่อมโยง และการใช้บริการ RSS ต้องเชื่อมโยงตรงไปที่หน้าเว็บไซต์โดยต้องแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม และต้องไม่จัดทำหรือเพิ่มหน้าเว็บไซต์ รูปภาพหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ระหว่างทางของการเชื่อมโยง RSS และหน้าเว็บไซต์บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม

การใช้บริการ RSS บนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ต้องแสดงข้อความเป็นตัวอักษร “www.settrade.com” กำกับการใช้บริการ RSS ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม ไม่อนุญาตการใช้บริการ RSS นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการ RSS บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ต่อบุคคลภายนอกใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยน แปลงดังกล่าวแล้ว

นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์
1. การเชื่อมโยงเว็บไซต์
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ใดในเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม และยินดีรับทราบที่อยู่ของเว็บไซต์หากผู้ใช้เว็บไซต์ประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม การเชื่อมโยงนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

* การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ "บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม" หรือ www.settrade.com
* การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง http://www.settrade.com
* การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ค่าความนิยมของชื่อบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมและเครื่องหมายการค้าของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมลดน้อยลง
* การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความสับสนให้เข้าใจว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม หรือได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม
* การเชื่อมโยงของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องแสดงหน้าจอเต็มของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม และไม่แสดงใน "กรอบ" ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้
* การเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าทางบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมสนับสนุนเว็บไซต์นี้หรือมีความร่วมมือใดๆระหว่างบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม และผู้ใช้เว็บไซต์
* ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม
* บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือมิได้เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมสงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้
* บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม สงวนสิทธิไม่ว่าเวลาใดๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมและไม่ต้องแสดงเหตุผลในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้และในการยกเลิกการเชื่อมโยงใดๆ

ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องหมายบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม หรือชื่อบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมโดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมก่อน

2. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับบุคคลภายนอก "เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง" โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ การเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม และบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เว็บไซต์หรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

ความลับ
ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความลับของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษานโยบายความลับดังกล่าวจากhttp://www.set.or.th/en/privacy-policy.html.

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมสงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายและในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมทางอินเทอร์เน็ต

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

English Version