เริ่มต้นการลงทุน
หุ้นไอพีโอ IPO เปิดบัญชีซื้อขาย ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลประกอบ โบรเกอร์ Broker ภาษีการลงทุน Tax
โบรกเกอร์ช่วยคุณได้อย่างไร
โบรกเกอร์ไม่ใช่เป็นเพียงคนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับคุณเท่านั้น โบรกเกอร์จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและบริการต่าง ๆ ที่ให้แก่ลูกค้าทุกขั้นตอนอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชี จนกระทั่งถึงขั้นตอนสิ้นสุดของการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาให้กับคุณ
โบรกเกอร์อาจให้บริการในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจและความชำนาญของบริษัท คุณควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ที่สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด
คุณสามารถดูรายชื่อและข้อมูลบริษัทได้ที่นี่
 
เลือกใช้บริการโบรกเกอร์ Class A

ก่อนอื่น ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจก่อนว่า โบรกเกอร์นั้น เป็นผู้ทำหน้าที่แทนผู้ลงทุน ตั้งแต่ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซื้อขายหุ้นของผู้ลงทุน เป็นคนรับคำสั่งซื้อขายหุ้นจากผู้ลงทุนส่งเข้าระบบ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้หรือขายหุ้นตามที่ต้องการ และยังเป็นคนดูแลเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้ลงทุน เช่น จ่ายเงินชำระค่าซื้อหุ้น นำหุ้นที่ซื้อมาส่งมอบ แจ้งถึงสิทธิที่จะได้รับจากหุ้นที่ถืออยู่ พวกเงินปันผลและการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ลงทุนที่จะเลือกคนที่ไว้ใจ ได้มาทำหน้าที่แทนโดยยึดถือ ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งเรื่องนี้อาจไม่ง่ายที่จะเลือก หหลักที่ผู้ลงทุนควรให้ความสนใจเวลาเลือกใช้บริการจากโบรกเกอร์ CLASS A

 • Capital : ฐานะมั่นคง
  เนื่องจากโบรกเกอร์ต้องทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินเงินทองของลูกค้าที่ฝากไว้ พวกหุ้นและเงินสด โบรกเกอร์ จึงต้องมีฐานะการเงินมั่นคง และมีความสามารถในการดำรงอัตราส่วนเงิน กองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) ซึ่งก็คือ ความเพียงพอของสินทรัพย์สภาพคล่องของโบรกเกอร์ ที่จะจ่ายคืนหนี้สินให้แก่ลูกค้า หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ในเรื่อง NC นี้ ก.ล.ต. ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบว่าโบรกเกอร์รายใดมี NC ต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ล.ต. ก็จะสั่งการและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ดังนั้น ผู้ลงทุนก็ต้องคอยติดตามข่าวสารของ ก.ล.ต. และติดตามฐานะการเงินของโบรกเกอร์ได้จากงบการเงินที่ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของโบรกเกอร์ หรือในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th
 • License : ดำรงใบอนุญาต
  ผู้ที่จะเป็นโบรกเกอร์จะต้องได้รับใบอนุญาตจากทางการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. นั่นก็คือ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎระเบียบที่ ก.ล.ต. ออกอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นอาจถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ กฎระเบียบต่าง ๆ ก็มีไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานของโบรกเกอร์ เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน และคุ้มครอง ผู้ลงทุนว่าจะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ผ่านการให้คำแนะนำจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่ง ก.ล.ต. ก็ได้ออกกฎให้เจ้าหน้าที่การตลาดต้องมาขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. ดังนั้น ก่อนใช้บริการ ผู้ลงทุนควรตรวจดูว่าโบรกเกอร์ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่การตลาด มีชื่ออยู่ใน list ของ ก.ล.ต. หรือเปล่า ข้อมูล เหล่านี้ดูได้จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เช่นกัน
 • Advice : สามารถแนะนำ
  ผู้ลงทุนจะต้องสังเกตและใช้ดุลยพินิจว่า คำแนะนำที่โบรกเกอร์ให้แก่ผู้ลงทุนมีคุณภาพหรือไม่ โดยหลักแล้ว โบรกเกอร์ที่ดีจะต้องให้คำแนะนำ ที่เป็นไปตามหลักวิชาการ และสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้ ได้รับการ ตรวจสอบ และหากเป็นการให้ความเห็นส่วนตัวก็ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ นอกจากนี้ คำแนะนำจะต้องเหมาะสมและสอดคล้อง กับความต้องการของผู้ลงทุน มีการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ ถึงส่วนได้เสียที่จะเกิดจากการซื้อขายหุ้นของผู้ลงทุน และต้องไม่ชวนให้ซื้อขายหุ้นบ่อย ๆ เพื่อหวังค่านายหน้า ข้อนี้ผู้ลงทุนอาจสอบถาม ได้จากลูกค้าของโบรกเกอร์ หรือติดต่อกับโบรกเกอร์โดยตรง
 • System & Control : ทำระบบดี
  ระบบงานที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ เพราะจะทำให้โบรกเกอร์มีกลไกที่จะสอบทานการปฏิบัติ หน้าที่ ทำให้สามารถให้บริการ ที่มีคุณภาพแก่ผู้ลงทุนได้ ระบบงานที่ว่า คือ ระบบควบคุมภายในที่ดี โดยมีการแบ่งแยกผู้ปฏิบัติงานด้านติดต่อลูกค้า และด้านจัดการเอกสารและข้อมูลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานระหว่างกัน มีระบบดูแลทรัพย์สินของลูกค้า โดยโบรกเกอร์ต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของโบรกเกอร์เองและต้องแจ้งยอดทรัพย์สินคงเหลือให้ลูกค้าทราบทุกเดือน มีการบันทึกเทปเสียงเมื่อมีการให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายหุ้นจากผู้ลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ โบรกเกอร์จะมีหน่วยงานเฉพาะควบคุมดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามเกณฑ์ของทางการ รวมทั้งมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของผู้ลงทุน ที่ไม่พอใจการให้บริการของโบรกเกอร์ ข้อนี้ผู้ลงทุนอาจสอบถามได้จากลูกค้าของโบรกเกอร์หรือ มาดูข้อมูลผลการตรวจสอบระบบงาน ของโบรกเกอร์ที่ ก.ล.ต. ก็ได้
 • Staff : มีบุคลากรเชี่ยวชาญ
  การบริการของโบรกเกอร์ที่ให้ผู้ลงทุนล้วนมาจากบุคลากรทั้งสิ้น บริการที่ดีจึงเกิดจากบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ และมีจรรยาบรรณในการทำงาน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง จนถึงระดับผู้บริหาร หรือกรรมการที่ควบคุมการปฏิบัติงาน และกำหนดนโยบาย จึงเป็นเรื่องที่ผู้ลงทุน ควรให้ความสำคัญ โดยสอบถามจากลูกค้าของโบรกเกอร์ และติดตามข่าวสารของ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการลงโทษผู้บริหารของโบรกเกอร์
 • Arbitration : ยินดีเข้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ
  ข้อนี้ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากคุณสมบัติพื้นฐาน เพราะเป็นเรื่องการเพิ่มบริการแก่ผู้ลงทุนและ เป็นการแสดงความรับผิดชอบ ที่โบรกเกอร์มีต่อการให้บริการของตน หากผู้ลงทุนพบว่าโบรกเกอร์ ไม่ดำเนินการตามสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของทางการ จนทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของ ก.ล.ต. ซึ่งจะมีบุคคลที่สาม เป็นผู้ตัดสินข้อพิพาท อย่างเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ข้อนี้ผู้ลงทุนจะสังเกตได้จากโบรกเกอร์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์บนเอกสาร
  หรือติดที่สถานที่ทำการ หรืออาจสอบถามได้จากโบรกเกอร์เอง

หล่งสนับสนุนข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

รวมลิงค์โบรกเกอร์

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์โดย คลิกที่นี่
 
 
แก้ไขครั้งล่าสุด: วันที่ 2 พฤษภาคม 2549