เริ่มต้นการลงทุน
หุ้นไอพีโอ IPO เปิดบัญชีซื้อขาย ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลประกอบ โบรกเกอร์ Broker ภาษีการลงทุน Tax
ต้องดูข้อมูลอะไรบ้าง
คุณควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ปัจจัยพื้นฐาน เริ่มจาการข้อมูลภาพรวมภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต ทั้งภาวะภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์วัฎจักรธุรกิจ และนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาล เช่น นโยบายด้านการเงินและการคลัง หลังจากนั้น
2. ภาวะอุตสาหกรรม เน้นการวิเคราะห์ภาวะและวงจรอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่สนใจจะลงทุน สภาพการตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งแนวโน้มอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรค โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีของรัฐบาล โครงสร้างของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และที่สำคัญคือ
3. บริษัท หรือหลักทรัพย์ที่คุณสนใจจะลงทุน คุณควรเน้นศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท และประเภทหลักทรัพย์ โดยวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารงาน ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท โครงการขยายโรงงานของบริษัท เป็นต้น และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท และธุรกิจในเครือ (ถ้ามี) ที่แสดงถึงฐานะการเงินของธุรกิจทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อประมาณการกำไรต่อหุ้น และราคาหุ้นในอนาคต
 
ติดตามหาข้อมูลได้ที่ไหน

คุณสามารถติดตามข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของคุณได้จากหลายแหล่งด้วยกัน ได้แก่
1. ข้อมูลที่เผยแพร่ในห้องสมุด
2.เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา ต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้น
3.เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญ ๆ มากมายเช่น

- แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- หนังสือชี้ชวน/แบบ Filing
- แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
- ข้อมูลกองทุนรวมเปรียบเทียบ

4. แหล่งอื่น ๆ เช่น โบรกเกอร์ บริษัทวิจัย สื่อมวลชน ผู้ขายข้อมูล หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ ทั้งรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน รายการวิทยุ โทรทัศน์และระบบออนไลน์ต่างๆ แหล่งติดตามข้อมูลอื่น

 
รวมลิงค์แหล่งข้อมูล
เรารวบรวมแหล่งข้อมูลแต่ละประเภทมาให้คุณแล้วที่นี่ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อคุณได้รับหุ้นแล้ว ไม่ว่าจะในรูปแบบใบหุ้น หรือนำหุ้นเข้าพอร์ตซื้อขาย คุณก็ยังไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีจนกว่าจะถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศวันเริ่มทำการซื้อขายหุ้นตัวนั้นแล้ว สำหรับกรณีที่คุณมีบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ คุณสามารถติดต่อโบรกเกอร์ให้ขายหุ้นให้คุณ หรือคุณจะสั่งขายทางอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองก็ได้ถ้าหากคุณมีบัญชีซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต ในกรณีที่คุณถือใบหุ้น ให้คุณนำใบหุ้นนั้นไปฝากกับโบรกเกอร์โดยการขอเปิดบัญชีเสียก่อน จึงจะทำการซื้อขายได้ จะเห็นได้ว่าถ้าคุณเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นก่อนทำการจองซื้อ ถ้าคุณได้รับการจัดสรร หุ้นจะถูกโอนเข้าบัญชีคุณอัตโนมัติ เมื่อคุณต้องการขายก็สามารถขายได้ทันใจ ไม่ต้องเสียเวลามาเปิดบัญชีภายหลัง

สำหรับวันไหนที่หุ้นจะเข้าตลาดนั้น คุณก็สามารถตรวจดูได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ตลท. หรือ สอบถามทางผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ก็ได้

 
แก้ไขครั้งล่าสุด: วันที่ 2 พฤษภาคม 2549