เว็บไซต์องค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน | เว็บไซต์โบรกเกอร์ | เว็บไซต์เอกชน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | โบรกเกอร์สมาชิกเซ็ทเทรด
| สื่อมวลชน

เซ็ทเทรดโบรกเกอร์
    iPhone Streaming Pro Streaming-D Streaming OneClick
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-659-7000 โทรสาร. 02-646 1111 E-mail : itrade@ays.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2696-0011 E-mail : ks.cs@kasikornsecurities.com
บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
โทรศัพท์สายด่วน: 02-658-5050 E-mail: clientservice@kimeng.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
โทร. 0-2672-5999 ต่อ 5820, 5821 E-mail : emarketing.gbx@globlexsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
โทร. 0 2680-2888 E-mail: customerservices@kks.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2205-7111 , โทรสาร : 0-2263-2719
E-mail: cgsetrade@sec.countrygroup.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร. (662)658-8777 E-mail : TradingSupport@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
โทร. 02-695-5559 E-mail: onlinebroking@ktzmico.com
บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด *
โทร. 0-26739911 Email: online@gtwm.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2627-3100 กด 4 E-mail: customerservices@ssec-online.com
     
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2261-7373 ext. 5801 - 05 E-mail : bk.internet@cimb.com
     
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. (66) 2657-7799 E-mail: dbsvonline@th.dbsvickers.com
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
โทร. 0-2670-9100 ต่อ 500 E-mail: ebs@trinitythai.com
 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
โทร. 0-2633-6430 E-mail: tiscoetrade@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 0-26862121 E-mail: info@scbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2217-8900 E-mail: internet@thanachart.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2638-5500 E-mail: info.cns@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
โทร 02 618 1111 E-mail: cust_service@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2200-2000 E-mail: sasithorn@bfitsec.com, prakit@bfitsec.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด
โทร. 0-26481777
   
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2660-5484-7 E-mail : internettrading@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2305-9559 E-mail: direct@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
โทร.0-2207-0038 ต่อ 359 ,384 ,537 ,553 ,554 E-mail: etrade@unitedsec.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2659-8222 E-mail: webservice@uobkayhian.co.th
บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด *
โทร. 0-22132611 E-mail: yourfutures@uob.co.th
   
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด *
โทร.0-26775520
   
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2680-1000 E-mail: support@asiaplus.co.th
     
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด *
โทร. 0-22225959 Email: gfsupport@mtsgold.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2684-8880 E-mail: etrade@aira.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
โทร 0-2658-5800 ต่อ 239 E-mail: info@ivglobal.co.th
 
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด *
โทร. 0-22382288
   
  * โบรกเกอร์ที่ให้บริการเฉพาะ Gold Futures เท่านั้น