21/02/2008 | 23:59
Currency(บาท)
รับซื้อ
ราคาขาย
USD 32.2988 32.6363
GBP 62.8604 63.7626
EU 47.2915 48.0024
JPY(100) 29.7674 30.3355
HKD 4.1263 4.1960
SGD 22.7626 23.2336
ธนาคารแห่งประเทศไทย
21/02/2008 | 23:59
ราคาน้ำมันในประเทศ(บาท)
Name
95
91
Diesel
PTT 33.19 32.09 29.54
BCP - 32.09 29.54
SHELL 33.19 32.09 29.54
ESSO 33.19 32.09 29.54
ราคาทองคำในประเทศ
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 14100.00 14200.00
ทองรูปพรรณ 13901.72 14600.00
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย(%)
สะสมทรัพย์   0.2500 - 2.7500
ประจำ 3 เดือน   1.7500 - 3.1300
ประจำ 6 เดือน   1.7500 - 3.0000
ประจำ 12 เดือน   1.7500 - 3.4000
ประจำ 24 เดือน   1.7500 - 3.2500

*ต่ำสุด - สูงสุดของธนาคารพาณิชย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.2511
MOR 7.6303
MRR 7.8512
*เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย