กองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565

ABCG

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
14.0316
ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
เสี่ยงสูง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
ABERDEEN
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ผลตอบแทน YTD (%)
-23.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
255,273,310.43