กองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2565

ASIA-E

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้
9.3365
ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
เสี่ยงสูง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
UOBAMTH
นโยบายการจ่ายปันผล
-
ผลตอบแทน YTD (%)
-17.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
15,534,630.71