กองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565

LHWPLUS-A

กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส
10.5406
ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ -
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
LHFUND
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ผลตอบแทน YTD (%)
-9.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
152,009,577.77