กองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2565

LHWPLUS-A

กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส
9.7743
ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ -
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
LHFUND
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ผลตอบแทน YTD (%)
-15.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
140,977,771.81

ผลการดำเนินงานย้อนหลังเทียบกับตัวชี้วัด

ข้อมูล ณ วันที่ -

หมายเหตุ

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป