กองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565

M-SMART INCOME-AC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม
10.0804
ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 5
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
MFC
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ผลตอบแทน YTD (%)
-5.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
277,551,768.56