AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
AOT


ราคาปิดล่าสุด 280.00
Buy 10
 
Hold 0
 
Sell 0
 
บทรวมประมาณการโดยนักวิเคราะห์
สมาคมนักวิเคราะห์หลังทรัพย์
1
11.18
30.8
12.52
12.0
25.0
3.7
1.6
330
Buy
03/09/15
-
2
10.73
24.9
12.62
17.6
26.1
3.7
1.5
335
Buy
02/09/15
-
3
10.49
22.7
11.44
9.1
26.7
3.7
0.9
332
Buy
01/09/15
-
4
11.04
29.1
11.39
3.2
25.4
3.8
1.2
320
Outperform Market
31/08/15
-
5
10.94
20.4
12.78
16.8
25.6
3.7
1.6
360
Buy
21/08/15
-
6
11.13
30.2
12.72
14.3
25.2
3.7
1.6
350
Buy
20/08/15
-
7
11.61
29.3
12.74
9.7
24.1
3.7
1.7
344
Buy
20/08/15
-
8
10.98
27.5
12.98
18.2
25.5
3.7
1.2
366
Buy
19/08/15
-
9
10.79
-
12.87
19.3
26.0
3.7
1.4
335
Buy
17/08/15
-
10
10.40
21.6
-
-
26.9
3.7
1.2
330
Buy
17/08/15
Average
10.93
26.3
12.45
13.4
25.6
3.7
1.4
340
High
11.61
30.8
12.98
19.3
26.9
3.8
1.7
366
Low
10.40
20.4
11.39
3.2
24.1
3.7
0.9
320
Median
10.96
27.5
12.72
14.3
25.6
3.7
1.5
335
หมายเหตุ:
  * ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลประมาณการภายในช่วง 45 วันย้อนหลัง
** วิธีการใช้งาน และความหมายของ IAA Consensus
โปรดอ่าน:
ข้อมูล IAA Consensus นี้จัดทำขึ้นโดยนักวิเคราะห์การลงทุนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (”สมาคม”) ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือและ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สมาคมไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาคมไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนลงทุนซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ตามที่ปรากฎบนเว็บ www.settrade.com สมาคมไม่ได้รับประกันผลตอบแทน หรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฎแต่อย่างใด สมาคมจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็น IAA Consensus นี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
สมาคมขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็น IAA Consensus ที่ปรากฎข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคม
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน’