AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
AOT


ราคาปิดล่าสุด 303.00
Buy 5
 
Hold 2
 
Sell 2
 
บทรวมประมาณการโดยนักวิเคราะห์
สมาคมนักวิเคราะห์หลังทรัพย์
1
10.70
24.3
12.65
18.2
28.3
4.0
1.1
359
Buy
21/05/15
-
2
11.07
21.8
12.95
17.0
27.4
3.9
1.5
330
Buy
20/05/15
-
3
10.42
21.3
11.99
15.1
29.1
4.0
1.4
290
Sell
20/05/15
-
4
10.78
26.1
13.49
25.1
28.1
4.1
1.4
380
Buy
19/05/15
-
5
10.34
-
12.40
19.9
29.3
3.6
1.3
325
Buy
15/05/15
-
6
11.61
29.3
12.74
9.7
26.1
4.0
1.5
320
Hold
15/05/15
-
7
10.40
21.6
11.61
11.6
29.1
4.0
1.1
277
Sell
15/05/15
8
10.44
22.1
11.85
13.5
29.0
4.2
1.2
320
Outperform Market
11/05/15
-
9
9.71
13.6
10.77
10.9
31.2
4.1
1.3
295
Hold
17/04/15
-
Average
10.61
22.5
12.27
15.7
28.6
4.0
1.3
322
High
11.61
29.3
13.49
25.1
31.2
4.2
1.5
380
Low
9.71
13.6
10.77
9.7
26.1
3.6
1.1
277
Median
10.44
21.9
12.40
15.1
29.0
4.0
1.3
320
หมายเหตุ:
  * ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลประมาณการภายในช่วง 45 วันย้อนหลัง
** วิธีการใช้งาน และความหมายของ IAA Consensus
โปรดอ่าน:
ข้อมูล IAA Consensus นี้จัดทำขึ้นโดยนักวิเคราะห์การลงทุนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (”สมาคม”) ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือและ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สมาคมไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาคมไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนลงทุนซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ตามที่ปรากฎบนเว็บ www.settrade.com สมาคมไม่ได้รับประกันผลตอบแทน หรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฎแต่อย่างใด สมาคมจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็น IAA Consensus นี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
สมาคมขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็น IAA Consensus ที่ปรากฎข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคม
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน’