AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
AOT


ราคาปิดล่าสุด 228.00
Buy 5
 
Hold 1
 
Sell 1
 
บทรวมประมาณการโดยนักวิเคราะห์
สมาคมนักวิเคราะห์หลังทรัพย์
1
8.61
-24.7
9.93
15.3
26.5
3.3
1.1
255
Buy
10/10/14
-
2
8.99
-21.4
10.39
15.6
25.4
3.3
1.6
245
Buy
08/10/14
-
3
8.71
-23.9
9.93
14.0
26.2
3.4
1.2
200
Underperform Market
08/10/14
-
4
8.98
21.2
10.85
20.8
25.4
3.3
1.6
265
Buy
07/10/14
-
5
8.73
9.5
10.51
20.4
26.1
3.3
1.9
225
Trading Buy
03/10/14
-
6
8.59
-24.9
10.32
20.1
26.5
3.3
2.2
242
Neutral
02/10/14
-
7
8.20
0.5
9.40
14.6
27.8
-
1.4
260
Trading Buy
18/09/14
Average
8.69
-9.1
10.19
17.3
26.2
3.3
1.6
242
High
8.99
21.2
10.85
20.8
27.8
3.4
2.2
265
Low
8.20
-24.9
9.40
14.0
25.4
3.3
1.1
200
Median
8.71
-21.4
10.32
15.6
26.2
3.3
1.6
245
หมายเหตุ:
  * ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลประมาณการภายในช่วง 45 วันย้อนหลัง
** วิธีการใช้งาน และความหมายของ IAA Consensus
โปรดอ่าน:
ข้อมูล IAA Consensus นี้จัดทำขึ้นโดยนักวิเคราะห์การลงทุนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (”สมาคม”) ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือและ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สมาคมไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาคมไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนลงทุนซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ตามที่ปรากฎบนเว็บ www.settrade.com สมาคมไม่ได้รับประกันผลตอบแทน หรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฎแต่อย่างใด สมาคมจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็น IAA Consensus นี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
สมาคมขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็น IAA Consensus ที่ปรากฎข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคม
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน’