อนุพันธ์ (Derivatives)

ใส่ชื่อย่อสัญญา Derivatives
ข้อมูลล่าช้า 15 นาที Invalid Date
* ไม่มีรายการซื้อขายรายใหญ่รายงานเข้ามาในขณะนี้
หมายเหตุ
สำหรับ USD Futures และ Agriculture Futures ข้อมูล Block Trade Volume เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขายแบบ NLT (Negotiated Large Trade) และ EFP (Exchange for Physical)