ข้อมูลต่างชาติซื้อขาย (NVDR)

ภาพรวมปริมาณการซื้อขาย NVDR
ปริมาณการซื้อขายของ SET และ mai ('000 หุ้น)
13,842,502
ปริมาณการซื้อขายของ NVDR ('000 หุ้น)
1,444,317
สัดส่วนของ NVDR เทียบกับ SET และ mai (%)
5
ปริมาณการซื้อขายของ SET และ mai ('000 หุ้น)
13,842,502
ปริมาณการซื้อขายของ NVDR ('000 หุ้น)
1,444,317
สัดส่วนของ NVDR เทียบกับ SET และ mai (%)
5
จัดอันดับจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ (Net Buy)
จำนวน 234 รายการ
จัดอันดับจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ
(Net Buy)
จำนวน 234 รายการ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ซื้อ ('000 หุ้น) ขาย ('000 หุ้น) รวม ('000 หุ้น) สุทธิ ('000 หุ้น) ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ('000 หุ้น) สัดส่วนการซื้อขายผ่าน NVDR (%)
หมายเหตุ
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.set.or.th/nvdr
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx