ข้อมูลหุ้นที่มีการขายชอร์ต (Short Sell)

จำนวน 413 รายการ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่าการขายซอร์ต (บาท) (Click to sort Ascending) % ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ AOM (Click to sort Ascending)
145,400 4,761,850 26.34
943,400 6,332,780 20.96
1,274,900 10,195,440 19.09
5,709,000 134,054,380 18.57
9,994,800 30,643,056 18.14
44,319,900 64,760,910 17.83
5,932,700 58,012,010 17.32
1,809,100 24,913,450 17.14
2,005,200 174,259,775 17.10
5,900,000 196,175,000 16.49
หมายเหตุ
  • Short Sell คือ การยืมหุ้นมาขายเพื่อลงทุนในทิศทางขาลง อ่านเพิ่มเติม
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา หรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์