ข้อมูลหุ้นที่มีการขายชอร์ต (Short Sell)

จำนวน 407 รายการ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่าการขายซอร์ต (บาท) (Click to sort Ascending) % ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ AOM (Click to sort Ascending)
5,185,400 83,170,530 38.00
232,600 3,315,370 32.84
650,200 30,028,950 29.30
69,100 380,050 29.17
135,100 1,640,920 28.28
14,147,600 35,623,914 26.22
9,882,100 80,131,935 26.20
2,660,400 230,990,100 25.57
1,455,000 121,134,400 23.72
12,199,800 14,046,238 23.72
หมายเหตุ
  • Short Sell คือ การยืมหุ้นมาขายเพื่อลงทุนในทิศทางขาลง อ่านเพิ่มเติม
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา หรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์