ข้อมูลหุ้นที่มีการขายชอร์ต (Short Sell)

จำนวน 376 รายการ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่าการขายซอร์ต (บาท) (Click to sort Ascending) % ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ AOM (Click to sort Ascending)
100 6,325 25.00
827,100 23,955,900 23.15
710,000 52,770,950 18.04
1,664,900 30,419,770 17.65
741,300 2,475,908 16.52
1,519,500 18,492,970 16.48
678,800 13,109,430 15.69
126,100 3,895,350 15.58
1,223,800 83,144,950 15.51
1,486,000 31,674,280 15.35
หมายเหตุ
  • Short Sell คือ การยืมหุ้นมาขายเพื่อลงทุนในทิศทางขาลง อ่านเพิ่มเติม
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา หรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์