ข้อมูลหุ้นที่มีการขายชอร์ต (Short Sell)

จำนวน 356 รายการ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่าการขายซอร์ต (บาท) (Click to sort Ascending) % ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ AOM (Click to sort Ascending)
49,600 439,290 43.66
12,169,600 91,254,660 39.79
12,640,500 50,423,964 37.98
12,400 325,500 35.33
4,398,100 282,792,100 30.99
96,600 2,062,660 30.77
185,800 24,355,250 30.13
96,200 361,308 28.44
4,438,400 9,675,712 26.65
56,400 1,719,000 25.92
หมายเหตุ
  • Short Sell คือ การยืมหุ้นมาขายเพื่อลงทุนในทิศทางขาลง อ่านเพิ่มเติม
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา หรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์