ข้อมูลหุ้นยั่งยืน (ESG Investment)

ข้อมูลหุ้นยั่งยืน
(ESG Investment)

ทิศทางและบทบาทของ ESG Data กับโลกการลงทุนวันนี้

(ESG Data in the Modern Investment World)

ESG กับตลาดทุนไทยวันนี้

ผ่านมุมมองของ   Line 930
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

speaker_1

 

          ESG Data กับบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน

 speaker_2

          ผ่านมุมมองของ  Line 930
          คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์
      ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทิศทางและบทบาท
ของ ESG Data กับโลก
การลงทุนวันนี้
(ESG Data in the Modern Investment World)

   ESG กับตลาดทุนไทยวันนี้

    ผ่านมุมมองของ   Line 930
   ดร. กฤษฎา เสกตระกูล
   ที่ปรึกษาด้านพัฒนาความยั่งยืน
   ตลาดทุน

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  speaker_1

   ESG Data กับบริษัทจดทะเบียน
   และผู้ลงทุน

    ผ่านมุมมองของ   Line 930
   คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์
   ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน
   ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
   ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

  speaker_1

มุมมองต่อข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย

(Insights into ESG Data of Thai Listed Companies)

มุมมองต่อข้อมูล ESG
ของบริษัทจดทะเบียนไทย
(Insights into ESG Data of Thai Listed Companies)