มูลค่าการซื้อขายสูงสุด Most Active Value
อันดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์
มูลค่า AOM (ล้านบาท)
มูลค่า AOM
(ล้านบาท)
ราคาล่าสุด
ราคา
ล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยน
แปลง
เปลี่ยนแปลง (%)
เปลี่ยน
แปลง (%)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุด Most Active Volume
อันดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์
ปริมาณ AOM ('000 หุ้น)
ปริมาณ AOM
('000 หุ้น)
ราคาล่าสุด
ราคา
ล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยน
แปลง
เปลี่ยนแปลง (%)
เปลี่ยน
แปลง (%)
ดัชนี สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า ('000 บาท)
ดัชนี สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า ('000 บาท)
อันดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์
มูลค่า AOM (ล้านบาท)
มูลค่า AOM
(ล้านบาท)
ราคาล่าสุด
ราคา
ล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยน
แปลง
เปลี่ยนแปลง (%)
เปลี่ยน
แปลง (%)
ดัชนี สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า ('000 บาท)
ดัชนี สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า ('000 บาท)
ดัชนี สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า ('000 บาท)