ข้อมูลหุ้นที่มีการซื้อขายบิ๊กล็อต (Big Lot)

จำนวน 20 รายการ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2566
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ปริมาณ ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่า (ล้านบาท) (Click to sort Ascending) ราคาเฉลี่ย (บาท) (Click to sort Ascending)
3,350 346.73 103.50
3,000 184.28 61.43
2,003 140.60 70.21
792 131.88 166.62
500 113.75 227.50
4,000 86.60 21.65
1,673,177 66.93 0.04
1,160 60.32 52.00
1,000 46.50 46.50
292 23.96 82.00
1,700 19.04 11.20
7,948 16.53 2.08
275 8.73 31.75
1,000 8.15 8.15
1,000 7.95 7.95
1,000 7.65 7.65
200 6.70 33.50
176 6.47 36.75
1,785 5.78 3.24
80 3.47 43.34
หมายเหตุ
  • Big Lot คือ การซื้อขายปริมาณตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่าซื้อขาย ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป อ่านเพิ่มเติม
  • เฉพาะกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) โดยไม่รวม Trade Report แบบอื่น ๆ