ข้อมูลหุ้นที่มีการซื้อขายบิ๊กล็อต (Big Lot)

จำนวน 14 รายการ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ปริมาณ ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่า (ล้านบาท) (Click to sort Ascending) ราคาเฉลี่ย (บาท) (Click to sort Ascending)
5,878 370.21 62.98
3,137 198.00 63.13
226 72.37 319.67
120,000 60.40 0.50
10,000 59.25 5.92
7,000 27.02 3.86
454 12.95 28.50
68,008 6.80 0.10
110 5.09 46.25
136 4.76 35.00
202 4.37 21.70
105 3.53 33.75
3,000 2.16 0.72
5,000 0.35 0.07
หมายเหตุ
  • Big Lot คือ การซื้อขายปริมาณตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่าซื้อขาย ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป อ่านเพิ่มเติม
  • เฉพาะกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) โดยไม่รวม Trade Report แบบอื่น ๆ