ข้อมูลหุ้นที่มีการซื้อขายบิ๊กล็อต (Big Lot)

จำนวน 23 รายการ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2565
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ปริมาณ ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่า (ล้านบาท) (Click to sort Ascending) ราคาเฉลี่ย (บาท) (Click to sort Ascending)
4,214 626.05 148.57
14,000 420.00 30.00
15,599 408.97 26.22
16,011 396.73 24.78
15,500 124.00 8.00
7,000 85.90 12.27
624 64.41 103.20
4,800 42.00 8.75
10,800 36.72 3.40
200 33.40 167.00
404 22.19 55.00
1,426 19.68 13.80
300 13.73 45.75
800 10.40 13.00
94 10.25 109.00
200 8.70 43.50
100 7.43 74.25
995 7.17 7.20
100 6.10 61.00
60 4.33 72.50
338 3.99 11.80
6,650 3.33 0.50
71 3.19 44.75
หมายเหตุ
  • Big Lot คือ การซื้อขายปริมาณตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่าซื้อขาย ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป อ่านเพิ่มเติม
  • เฉพาะกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) โดยไม่รวม Trade Report แบบอื่น ๆ