ข้อมูลหุ้นที่มีการซื้อขายบิ๊กล็อต (Big Lot)

จำนวน 17 รายการ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ปริมาณ ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่า (ล้านบาท) (Click to sort Ascending) ราคาเฉลี่ย (บาท) (Click to sort Ascending)
1,500 230.63 153.75
4,754 150.33 31.63
670 88.44 132.00
2,000 55.50 27.75
5,150 43.78 8.50
800 28.40 35.50
359 26.02 72.45
354 20.53 58.00
500 15.52 31.03
400 11.75 29.38
2,000 11.50 5.75
186 9.86 53.00
400 8.43 21.08
271 7.39 27.25
140 3.21 22.90
10,000 3.20 0.32
49,000 2.94 0.06
หมายเหตุ
  • Big Lot คือ การซื้อขายปริมาณตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่าซื้อขาย ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป อ่านเพิ่มเติม
  • เฉพาะกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) โดยไม่รวม Trade Report แบบอื่น ๆ