สรุปภาวะตลาด

ข้อมูลดัชนี
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด Intraday (Low/High) ปริมาณ ('000 หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) Day Chart
1,319.79
-1.52 (-0.12%)
1,325.39
1,318.41 1,330.22
10,315,193
46,557.81
824.25
+1.63 (+0.20%)
825.75
822.63 829.54
1,321,439
34,670.91
809.28
+0.13 (+0.02%)
811.04
807.78 813.84
1,321,439
34,670.91
1,803.58
+1.09 (+0.06%)
1,809.08
1,800.87 1,816.96
1,852,178
39,474.73
1,774.98
-1.80 (-0.10%)
1,780.95
1,772.59 1,786.67
1,852,178
39,474.73
796.72
-9.04 (-1.12%)
808.37
796.72 810.91
505,295
1,849.98
778.71
-3.59 (-0.46%)
784.97
776.94 786.68
671,867
19,807.17
1,085.09
+1.99 (+0.18%)
1,086.08
1,082.18 1,089.05
798,223
18,478.49
839.78
-0.53 (-0.06%)
842.39
837.87 844.31
1,719,546
33,838.59
790.23
-5.53 (-0.69%)
795.36
789.72 797.79
440,810
6,977.53
342.94
-3.52 (-1.02%)
346.60
342.88 349.37
630,710
1,068.34
ผลรวมภาวะตลาด
จำนวนรายการ SET 469,622 mai 66,941
SET
สถานะ หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
Gainers
143
1,240,875.60
Unchanges
167
448,206.00
Losers
342
2,123,294.40
mai
หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
40
188,890.40
62
155,827.10
113
168,948.10
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx