ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)
หน่วย: ล้านบาท
รายวัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2566)
รายเดือน
(ช่วง 1 - 1 ธ.ค. 2566)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 - 1 ธ.ค. 2566)
นักลงทุน มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ
สถาบันในประเทศ
3,727.92 9.91 2,743.39 7.29
984.53
3,727.92 9.91 2,743.39 7.29
984.53
1,021,370.20 8.68 949,713.27 8.07
71,656.93
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
3,249.43 8.64 3,466.23 9.21
-216.80
3,249.43 8.64 3,466.23 9.21
-216.80
898,187.06 7.64 901,226.48 7.66
-3,039.42
นักลงทุนต่างประเทศ
20,166.03 53.61 20,432.26 54.32
-266.24
20,166.03 53.61 20,432.26 54.32
-266.24
6,054,568.11 51.47 6,247,120.64 53.11
-192,552.53
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ
10,471.78 27.84 10,973.28 29.17
-501.50
10,471.78 27.84 10,973.28 29.17
-501.50
3,788,258.52 32.21 3,664,323.49 31.15
123,935.03
กราฟเปรียบเทียบดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2566
หมายเหตุ จากกราฟเป็นมูลค่าสะสมสุทธิรายเดือนย้อนหลัง 1 ปี
mai