ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง

กราฟเปรียบเทียบดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2565
หมายเหตุ จากกราฟเป็นมูลค่าสะสมสุทธิรายเดือนย้อนหลัง 1 ปี
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน่วย: ล้านบาท
รายวัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2565)
รายเดือน
(ช่วง 1 - 4 ต.ค. 2565)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 - 4 ต.ค. 2565)
นักลงทุน มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ
สถาบันในประเทศ
4,971.80 7.77 4,931.80 7.71
39.99
10,009.43 6.83 23,381.46 15.97
-13,372.03
1,037,255.35 7.49 1,174,629.08 8.48
-137,373.73
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
5,213.54 8.15 5,999.54 9.37
-786.00
12,793.69 8.74 12,015.87 8.20
777.82
1,204,793.82 8.70 1,203,179.20 8.69
1,614.61
นักลงทุนต่างประเทศ
31,610.18 49.39 32,924.11 51.44
-1,313.93
72,010.41 49.17 70,729.44 48.29
1,280.96
6,613,293.80 47.77 6,461,777.25 46.67
151,516.55
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ
22,209.21 34.70 20,149.28 31.48
2,059.94
51,639.61 35.26 40,326.37 27.54
11,313.25
4,988,898.96 36.04 5,004,656.39 36.15
-15,757.43
mai