ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)
หน่วย: ล้านบาท
รายวัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567)
รายเดือน
(ช่วง 1 - 19 เม.ย. 2567)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 - 19 เม.ย. 2567)
นักลงทุน มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ
สถาบันในประเทศ
4,607.54 8.01 3,866.14 6.72
741.40
42,054.87 8.86 47,111.29 9.93
-5,056.42
291,116.02 9.00 302,345.27 9.35
-11,229.25
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
3,170.60 5.51 4,002.62 6.96
-832.01
29,115.36 6.14 30,694.35 6.47
-1,578.99
220,318.90 6.81 224,790.65 6.95
-4,471.74
นักลงทุนต่างประเทศ
29,473.93 51.26 33,241.80 57.81
-3,767.86
249,546.81 52.59 250,286.86 52.74
-740.05
1,706,515.44 52.78 1,776,581.70 54.95
-70,066.26
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ
20,245.66 35.21 16,387.18 28.50
3,858.48
153,825.45 32.42 146,449.98 30.86
7,375.47
1,015,297.56 31.40 929,530.31 28.75
85,767.24
กราฟเปรียบเทียบดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567
หมายเหตุ จากกราฟเป็นมูลค่าสะสมสุทธิรายเดือนย้อนหลัง 1 ปี
mai