ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน่วย: ล้านบาท
รายวัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2566)
รายเดือน
(ช่วง 1 - 8 มิ.ย. 2566)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 - 8 มิ.ย. 2566)
นักลงทุน มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ
สถาบันในประเทศ
5,371.84 9.01 3,151.05 5.28
2,220.79
20,409.78 8.22 19,027.46 7.67
1,382.32
519,658.35 8.60 481,864.50 7.97
37,793.85
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
4,088.93 6.86 3,881.32 6.51
207.61
15,990.14 6.44 16,582.19 6.68
-592.04
438,757.54 7.26 444,741.79 7.36
-5,984.25
นักลงทุนต่างประเทศ
32,100.15 53.83 30,277.32 50.77
1,822.83
134,537.28 54.21 135,479.30 54.59
-942.02
3,113,270.07 51.50 3,212,249.43 53.14
-98,979.36
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ
18,069.97 30.30 22,321.19 37.43
-4,251.23
77,248.94 31.13 77,097.19 31.06
151.75
1,973,426.83 32.64 1,906,257.07 31.53
67,169.76
กราฟเปรียบเทียบดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2566
หมายเหตุ จากกราฟเป็นมูลค่าสะสมสุทธิรายเดือนย้อนหลัง 1 ปี
mai