ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)
หน่วย: ล้านบาท
รายวัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2567)
รายเดือน
(ช่วง 1 - 17 ก.ค. 2567)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567)
นักลงทุน มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ
สถาบันในประเทศ
4,672.61 10.05 4,875.55 10.48
-202.95
53,587.02 11.76 53,582.77 11.76
4.25
524,156.83 9.25 520,136.90 9.18
4,019.93
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
3,422.66 7.36 3,897.32 8.38
-474.66
31,996.00 7.02 32,888.18 7.22
-892.18
381,221.85 6.73 382,903.03 6.76
-1,681.18
นักลงทุนต่างประเทศ
22,381.74 48.13 21,686.48 46.63
695.26
208,063.13 45.65 211,873.93 46.49
-3,810.79
2,965,177.46 52.32 3,086,019.74 54.45
-120,842.29
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ
16,028.93 34.47 16,046.58 34.50
-17.65
162,121.04 35.57 157,422.32 34.54
4,698.72
1,796,707.33 31.70 1,678,203.79 29.61
118,503.53
กราฟเปรียบเทียบดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2567
หมายเหตุ จากกราฟเป็นมูลค่าสะสมสุทธิรายเดือนย้อนหลัง 1 ปี
mai