ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง

กราฟเปรียบเทียบดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566
หมายเหตุ จากกราฟเป็นมูลค่าสะสมสุทธิรายเดือนย้อนหลัง 1 ปี
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน่วย: ล้านบาท
รายวัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566)
รายเดือน
(ช่วง 1 - 31 ม.ค. 2566)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2566)
นักลงทุน มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ
สถาบันในประเทศ
5,756.77 7.00 6,159.81 7.48
-403.05
126,113.21 8.81 150,384.22 10.50
-24,271.01
126,113.21 8.81 150,384.22 10.50
-24,271.01
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
6,376.54 7.75 5,147.19 6.25
1,229.34
108,142.58 7.55 102,481.87 7.16
5,660.71
108,142.58 7.55 102,481.87 7.16
5,660.71
นักลงทุนต่างประเทศ
41,082.49 49.92 43,976.99 53.44
-2,894.50
710,020.60 49.59 691,677.05 48.31
18,343.56
710,020.60 49.59 691,677.05 48.31
18,343.56
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ
29,080.16 35.34 27,011.95 32.82
2,068.21
487,533.26 34.05 487,266.52 34.03
266.74
487,533.26 34.05 487,266.52 34.03
266.74
mai