ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง

กราฟเปรียบเทียบดัชนี
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2565
หมายเหตุ จากกราฟเป็นมูลค่าสะสมสุทธิรายเดือนย้อนหลัง 1 ปี
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน่วย: ล้านบาท
รายวัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
รายเดือน
(ช่วง 1 - 24 มิ.ย. 2565)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 - 24 มิ.ย. 2565)
นักลงทุน มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ มูลค่าซื้อ % มูลค่าขาย % สุทธิ
สถาบันในประเทศ
6,911.49 10.48 4,574.47 6.94
2,337.03
88,143.70 7.59 87,429.27 7.53
714.42
680,770.06 7.31 770,908.01 8.28
-90,137.95
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
5,694.31 8.63 5,249.29 7.96
445.02
90,007.64 7.75 88,352.60 7.61
1,655.03
796,892.52 8.56 793,790.73 8.52
3,101.79
นักลงทุนต่างประเทศ
33,518.03 50.83 34,663.35 52.56
-1,145.32
566,418.75 48.78 599,048.38 51.59
-32,629.64
4,407,288.05 47.32 4,297,900.83 46.15
109,387.22
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ
19,822.16 30.06 21,458.89 32.54
-1,636.73
416,495.28 35.87 386,235.10 33.27
30,260.18
3,428,623.58 36.81 3,450,974.63 37.05
-22,351.06
mai