ข้อมูลหุ้นยั่งยืน (ESG Investment)

ข้อมูลหุ้นยั่งยืน
(ESG Investment)

การลงทุนอย่างยั่งยืน

การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นเทรนด์การลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ โดยพิจารณาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ของธุรกิจ ประกอบในการตัดสินใจลงทุน และการประเมินมูลค่าธุรกิจ

ธุรกิจที่มี ESG ที่ดีจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของการเติบโตในระยะยาว

esg_investment
esg

หุ้นยั่งยืน  line-vector

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึง ESG ซึ่งจะช่วยยกระดับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว ทำให้ธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดให้มีการประเมินบริษัทจดทะเบียนเพื่อคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (หรือ Thailand Sustainability Investment) และจัดทำดัชนี SETTHSI เพื่อเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของหุ้นยั่งยืน THSI ที่มีขนาดและสภาพคล่องตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสอดคล้องกับทิศทางของ Raters และ Index Providers ชั้นนำทั่วโลกที่มีการประเมินและคัดเลือกหุ้นเด่นด้าน ESG รวมถึงพัฒนาดัชนีด้าน ESG เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับนักลงทุน

esg