ปฏิทินหลักทรัพย์

ประเภทสิทธิประโยชน์
เมษายน 2567
  วันอาทิตย์
  วันจันทร์
  วันอังคาร
  วันพุธ
  วันพฤหัสบดี
  วันศุกร์
  วันเสาร์
  1 จ. 67
  2 อ. 67
  3 พ. 67
  4 พฤ. 67
  5 ศ. 67
  6 ส. 67
  7 อา. 67
  8 จ. 67
  วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  9 อ. 67
  10 พ. 67
  11 พฤ. 67
  12 ศ. 67
  วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  13 ส. 67
  14 อา. 67
  15 จ. 67
  วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  16 อ. 67
  วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  17 พ. 67
  18 พฤ. 67
  19 ศ. 67
  20 ส. 67
  21 อา. 67
  22 จ. 67
  23 อ. 67
  24 พ. 67
  25 พฤ. 67
  26 ศ. 67
  27 ส. 67
  28 อา. 67
  29 จ. 67
  30 อ. 67
วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันที่ปัจจุบัน
สัญลักษณ์สิทธิประโยชน์
XD
Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XT
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XM
Exclude Meetings
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
XI
Excluding Interest
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
XE
Excluding Exercise
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
XN
Ex-Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิในบางกรณี