ปฏิทินหลักทรัพย์

ประเภทสิทธิประโยชน์
วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันที่ปัจจุบัน
สัญลักษณ์สิทธิประโยชน์
XD
Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XT
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XM
Exclude Meetings
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
XI
Excluding Interest
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
XE
Excluding Exercise
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
XN
Ex-Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่