ปฏิทินหลักทรัพย์

ประเภทสิทธิประโยชน์
กันยายน 2566
  วันอาทิตย์
  วันจันทร์
  วันอังคาร
  วันพุธ
  วันพฤหัสบดี
  วันศุกร์
  วันเสาร์
  1 ศ. 66
  2 ส. 66
  3 อา. 66
  4 จ. 66
  5 อ. 66
  6 พ. 66
  7 พฤ. 66
  8 ศ. 66
  9 ส. 66
  10 อา. 66
  11 จ. 66
  12 อ. 66
  13 พ. 66
  14 พฤ. 66
  15 ศ. 66
  16 ส. 66
  17 อา. 66
  18 จ. 66
  19 อ. 66
  20 พ. 66
  21 พฤ. 66
  22 ศ. 66
  23 ส. 66
  24 อา. 66
  25 จ. 66
  26 อ. 66
  27 พ. 66
  28 พฤ. 66
  29 ศ. 66
  30 ส. 66
วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันที่ปัจจุบัน
สัญลักษณ์สิทธิประโยชน์
XD
Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XT
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XM
Exclude Meetings
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
XI
Excluding Interest
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
XE
Excluding Exercise
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
XN
Ex-Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิในบางกรณี