SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TWZ - บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย พุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ
นาง ปิยะนุช รังคสิริ ประธานกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการ
  กรรมการผู้จัดการ
นาง ทิพภากร รังคสิริ กรรมการ
น.ส. ไขแข เชิดวิศวพันธุ์ กรรมการ
พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย บันดาล อุดล กรรมการอิสระ
น.ส. พัชรา พัชราวนิช กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่