SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TCJ - บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
27/03/17
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,031
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
63.12%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
27/03/17
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
1,315
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
96.45%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส 20,566,625 23.43%
นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 4,100,000 4.67%
นาง อนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส 4,071,286 4.64%
นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง 2,390,220 2.72%
นาย วรพงษ์ ลาดเสนา 2,329,300 2.65%
นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 2,200,057 2.51%
น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส 2,120,755 2.42%
นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ 2,050,000 2.34%
นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล 2,050,000 2.34%
นาย ธีรนันทน์ สุรเลิศรังษี 2,036,839 2.32%
น.ส. ณัฐธิดา สุปัญญากร 1,900,000 2.16%
น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล 1,779,925 2.03%
นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์ 1,250,000 1.42%
น.ส. ศรีวิไล ฉัตรจุฑามาส 1,217,614 1.39%
นาย สิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา 1,166,600 1.33%
นาย กรฤต ลีลาประชากุล 1,002,665 1.14%
นาย ทัสชน ลีลาประชากุล 1,000,000 1.14%
นาย ไพรัช อิ่มโชคชัย 888,000 1.01%
นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์ 817,500 0.93%
นาย แสงชัย อุฬารพาณิชกุล 811,125 0.92%
นาง ธัญนันท์ แสงอุทัยจามร 741,700 0.85%
นาย พูลศักดิ์ ฆนวารี 666,512 0.76%
นาง พรชุรี สกุลเรืองรักษ์ 620,125 0.71%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 596,086 0.68%
นาย นคร หาญไกรวิไลย์ 564,224 0.64%
น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์ 563,612 0.64%
นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร 534,480 0.61%
น.ส. วิภาวี พงศ์พิโรดม 525,355 0.60%
น.ส. ชลธี จิรโภควณิช 511,015 0.58%
นาย เจษฐา ภัทรายุตวรรตน์ 510,053 0.58%
น.ส. สุวิมล แสงเมืองคำ 500,000 0.57%
นาง นวพร รัตนชัยกานนท์ 480,000 0.55%
นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม 452,182 0.52%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่