SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GLOW - บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
21/03/17 24/03/17 - 26/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุม 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
30/03/16 04/04/16 - 26/04/16 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องประชุม 1-2 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
30/03/15 02/04/15 - 24/04/15 การจ่ายปันผล - ห้องประชุม 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
03/04/14 09/04/14 - 21/04/14 การจ่ายปันผล - ห้องประชุม 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
04/04/13 10/04/13 - 26/04/13 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ห้องประชุม1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่