SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

OHTL - บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
22/03/18 - 23/03/18 26/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เลขที่ 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
21/03/17 24/03/17 - 27/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เลขที่ 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
22/03/16 25/03/16 - 28/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
24/03/15 27/03/15 - 24/04/15 การจ่ายปันผล - ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
25/03/14 28/03/14 - 25/04/14 การจ่ายปันผล - ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่