SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TLUXE - บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
13/06/18 - 14/06/18 16/07/18 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประชุมวิสามัญ สำนักงานบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
27/03/18 - 28/03/18 24/04/18 งดจ่ายเงินปันผล,พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ประชุมสามัญ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
21/03/17 24/03/17 - 28/04/17 งดจ่ายเงินปันผล,การออกหุ้นกู้,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
29/03/16 01/04/16 - 29/04/16 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุม เลขที่ 62/62-1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
04/01/16 07/01/16 - 28/01/16 การออกหุ้นกู้ ประชุมวิสามัญ ห้องประชุม เลขที่ 62/62-1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
27/03/15 01/04/15 - 24/04/15 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par) - 62 หมู่2 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76000
06/03/14 11/03/14 - 25/04/14 การจ่ายปันผล - บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มหาชน เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนนรพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่