SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

WR - บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
29/03/18 - 30/03/18 24/04/18 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
04/01/18 - 08/01/18 30/01/18 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประชุมวิสามัญ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
21/03/17 24/03/17 - 25/04/17 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
21/03/16 24/03/16 - 26/04/16 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
19/03/15 24/03/15 - 21/04/15 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
01/04/14 04/04/14 - 23/04/14 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 - ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน, 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
26/11/13 29/11/13 - 19/12/13 การเพิ่มทุน,การลดทุน,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par) - ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหาน
06/08/13 09/08/13 - 04/09/13 การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน - โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่