SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AGE - บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/05/18 18:29 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
09/05/18 18:28 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
09/05/18 18:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
09/05/18 18:28 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
27/04/18 18:44 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26/03/18 17:29 เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26/02/18 19:57 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
26/02/18 19:57 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
26/02/18 19:56 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
26/02/18 19:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
26/02/18 19:56 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
05/01/18 17:55 แจ้งผลการนำเสนอเพิ่มวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่