SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DCON - บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/11/17 17:10 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
13/11/17 17:09 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
09/11/17 18:20 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09/11/17 18:19 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
09/10/17 17:28 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
28/09/17 17:30 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
10/08/17 20:38 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
10/08/17 20:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10/08/17 19:53 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10/08/17 19:38 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
10/08/17 08:21 หุ้นเพิ่มทุนของ DCON เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2560
08/08/17 12:32 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ DCON-W1 ครั้งที่ 1 (แก้ไข)
01/08/17 17:10 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ DCON-W1 ครั้งที่ 1
31/07/17 17:27 รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
20/07/17 08:03 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่