ปฏิทินหลักทรัพย์
ปฏิทินหลักทรัพย์
เมษายน
อา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์สิทธิประโยชน์


Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
Exclude Meetings
คือไม่มีสิทธิเข้าประชุม ผู้ถือหุ้น
Excluding Interest
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
Excluding Principal
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
Excluding All
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
Excluding Exercise
แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
ในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
Ex-Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
- สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
- สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
(Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS