หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/08/2014 23:00:03
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,677,402
388
เพิ่มขึ้น
2,178,687
247
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,697,573
488
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,564.58
+4.41
+0.28
1,570.86
1,559.30
8,423,839
44,848.96
 
1,049.71
+3.52
+0.34
1,054.11
1,045.64
966,609
19,548.07
 
2,320.21
+7.21
+0.31
2,330.02
2,311.08
2,127,106
26,994.89
 
1,242.28
-0.16
-0.01
1,247.26
1,236.92
392,813
8,227.48
 
625.78
+4.57
+0.74
630.59
622.56
2,223,183
9,901.25
 
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์