หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01/10/2014 15:10:39
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
6,128,076
512
เพิ่มขึ้น
1,474,470
246
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,640,816
314
ลดลง
 
Open(II)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,590.27
+4.60
+0.29
1,595.21
1,588.69
7,714,629
31,571.71
 
1,059.79
+2.57
+0.24
1,064.43
1,058.67
750,403
13,925.16
 
2,350.89
+6.11
+0.26
2,360.57
2,348.98
1,360,670
19,804.14
 
1,259.88
+6.38
+0.51
1,263.83
1,253.40
259,152
8,019.96
 
706.39
+8.13
+1.16
707.76
700.60
1,599,735
4,043.77
 
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์