หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
-
-
เพิ่มขึ้น
-
-
ไม่เปลี่ยนแปลง
-
-
ลดลง
 
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,589.81
-
-
-
-
-
-
 
1,061.12
-
-
-
-
-
-
 
2,349.92
-
-
-
-
-
-
 
1,201.45
-
-
-
-
-
-
 
735.43
-
-
-
-
-
-
 
ตลาด :
SET
mai
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์