ข้อมูลหุ้นรายตัว

BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


BEM

ราคาปิดล่าสุด

8.90

Buy
14
 
Hold
1
 
Sell
0
 

No.  Broker EPS (Baht) P/E
2021F
P/BV
2021F
DIV (%)
2021F
Target
Price
Rec Last
Update
Viewer's Rating
2021F %Change 2022F %Change
1 TNS 0.04 -71.4 0.14 250.0 222.5 3.6 0.1 10.00 Buy 14/09/21 - -
2 PST 0.09 -30.8 0.25 177.8 98.9 3.6 0.7 10.90 Buy 13/09/21 - -
3 MBKET 0.07 -63.2 0.17 142.9 127.1 - 0.6 11.62 Buy 11/09/21
4 TISCO 0.07 -53.3 0.21 200.0 127.1 3.5 0.7 9.80 Buy 10/09/21 - -
5 CNS 0.08 -38.5 0.25 212.5 111.2 3.5 0.4 10.00 Buy 02/09/21
6 UOBKHST 0.10 -23.1 0.20 100.0 89.0 - - 9.30 Buy 17/08/21 - -
7 DBSV 0.04 -75.0 0.12 200.0 222.5 4.0 0.2 9.00 Buy 17/08/21 - -
8 YUANTA 0.14 -50.0 0.24 71.4 63.6 3.3 1.1 10.10 Buy 13/08/21
9 SCBS 0.07 -50.0 0.24 242.9 127.1 3.6 0.4 10.00 Outperform Market 13/08/21 - -
10 KTZ 0.11 -8.3 0.23 109.1 80.9 3.6 0.9 9.60 Buy 13/08/21 - -
11 KTBST 0.05 -64.3 0.22 340.0 178.0 3.6 0.3 8.50 Hold 13/08/21 - -
12 KSS 0.07 -80.6 0.25 257.1 127.1 - 0.6 9.00 Buy 13/08/21 - -
13 CGS 0.07 -53.3 0.20 185.7 127.1 3.6 - 9.90 Buy 13/08/21
14 BLS 0.05 -64.3 0.28 460.0 178.0 3.6 0.6 10.00 Buy 13/08/21
15 KS 0.07 -76.7 0.25 257.1 127.1 3.6 0.6 10.11 Outperform Market 04/08/21 - -
Average 0.07 -53.5 0.22 213.8 119.2 3.6 0.6 9.86
High 0.14 -8.3 0.28 460.0 222.5 4.0 1.1 11.62
Low 0.04 -80.6 0.12 71.4 63.6 3.3 0.1 8.50
Median 0.07 -53.3 0.23 200.0 127.1 3.6 0.6 10.00
หมายเหตุ:
  * ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลประมาณการภายในช่วง 45 วันย้อนหลัง

IAA Consensus - ERC
ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer) :
1. ข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นจัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง และถือเป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดทำ โดยสำนักงาน ก.ล.ต และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในข้อมูลบทวิเคราะห์แต่อย่างใด
2. ข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม  ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากการกระทำ ละเว้นการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการเผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
3. ขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดทำข้อมูลบทวิเคราะห์นั้นๆ
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่