ข้อมูลหุ้นรายตัว

RATCH - บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


RATCH

ราคาปิดล่าสุด

46.00

Buy
4
 
Hold
3
 
Sell
1
 

No.  Broker EPS (Baht) P/E
2021F
P/BV
2021F
DIV (%)
2021F
Target
Price
Rec Last
Update
Viewer's Rating
2021F %Change 2022F %Change
1 TISCO 5.51 43.1 3.98 -27.8 8.4 1.0 5.3 38.00 Sell 02/09/21 - -
2 KS 4.39 22.3 3.59 -18.2 10.5 1.1 5.7 57.00 Outperform Market 30/08/21 - -
3 CNS 4.87 18.8 4.99 2.5 9.4 1.0 5.4 71.00 Buy 30/08/21
4 CGS 5.00 38.9 5.30 6.0 9.2 1.0 6.5 48.00 Hold 30/08/21
5 ASPS 3.91 16.7 4.85 24.0 11.8 1.0 5.2 76.00 Buy 26/08/21
6 YUANTA 4.30 10.3 4.60 7.0 10.7 1.1 5.2 - - 17/08/21
7 UOBKHST 4.80 20.0 4.10 -14.6 9.6 - - 51.00 Hold 17/08/21 - -
8 KTBST 4.61 2.4 3.92 -15.0 10.0 1.0 6.0 50.00 Hold 17/08/21 - -
9 FSSIA 5.28 - 5.93 12.3 8.7 1.0 6.8 60.00 Buy 16/08/21
Average 4.74 21.6 4.58 -2.6 9.7 1.0 5.8 56.38
High 5.51 43.1 5.93 24.0 11.8 1.1 6.8 76.00
Low 3.91 2.4 3.59 -27.8 8.4 1.0 5.2 38.00
Median 4.80 19.4 4.60 2.5 9.6 1.0 5.5 54.00
หมายเหตุ:
  * ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลประมาณการภายในช่วง 45 วันย้อนหลัง

IAA Consensus - ERC
ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer) :
1. ข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นจัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง และถือเป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดทำ โดยสำนักงาน ก.ล.ต และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในข้อมูลบทวิเคราะห์แต่อย่างใด
2. ข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม  ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากการกระทำ ละเว้นการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการเผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
3. ขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดทำข้อมูลบทวิเคราะห์นั้นๆ
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่