ข้อมูลหุ้นรายตัว

STGT - บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


STGT

ราคาปิดล่าสุด

34.00

Buy
3
 
Hold
6
 
Sell
0
 

No.  Broker EPS (Baht) P/E
2021F
P/BV
2021F
DIV (%)
2021F
Target
Price
Rec Last
Update
Viewer's Rating
2021F %Change 2022F %Change
1 PST 10.37 16.3 6.44 -37.9 3.3 2.2 14.7 38.50 Neutral 13/09/21 - -
2 DBSV 9.51 41.1 4.28 -55.0 3.6 2.1 14.0 42.50 Hold 20/08/21 - -
3 YUANTA 10.42 12.2 5.09 -51.2 3.3 1.9 18.4 45.75 Buy 13/08/21
4 KSS 9.79 38.7 4.59 -53.1 3.5 - 15.8 36.75 Hold 13/08/21 - -
5 ASPS 9.47 4.1 5.76 -39.2 3.6 2.2 14.7 50.00 Buy 13/08/21
6 TRINITY 9.86 - 8.65 -12.3 3.4 2.1 14.5 54.00 Buy 11/08/21 - -
7 KTBST 11.80 86.4 6.06 -48.6 2.9 2.0 17.4 42.50 Hold 11/08/21 - -
8 FSSIA 10.44 - 5.66 -45.8 3.3 1.7 17.6 39.00 Hold 11/08/21
9 CNS 9.01 16.0 5.24 -41.8 3.8 2.1 10.6 35.00 Neutral 11/08/21
Average 10.07 30.7 5.75 -42.8 3.4 2.0 15.3 42.67
High 11.80 86.4 8.65 -12.3 3.8 2.2 18.4 54.00
Low 9.01 4.1 4.28 -55.0 2.9 1.7 10.6 35.00
Median 9.86 16.3 5.66 -45.8 3.4 2.1 14.7 42.50
หมายเหตุ:
  * ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลประมาณการภายในช่วง 45 วันย้อนหลัง

IAA Consensus - ERC
ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer) :
1. ข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นจัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง และถือเป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดทำ โดยสำนักงาน ก.ล.ต และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในข้อมูลบทวิเคราะห์แต่อย่างใด
2. ข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม  ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากการกระทำ ละเว้นการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการเผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
3. ขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดทำข้อมูลบทวิเคราะห์นั้นๆ
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่