SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

2S - บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย สุรพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ
นาย ธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการ
นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร กรรมการ
นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการอิสระ
นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่