SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

A - บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ
  กรรมการผู้จัดการ
นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
นาย ทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ
นาย อาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ
นาย วันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่