SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AFC - บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย มงคล มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ
นาย วิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง รองประธานคณะกรรมการ
นาย เจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย พีระ ศิริเกียรติสูง กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่
นาง จินตนา ธนทวี กรรมการ
นาย นิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ
นาย วีระ ศิริเกียรติสูง กรรมการ
นาย ธีระ ศิริเกียรติสูง กรรมการ
นาย ธเนศ คูวินิชกุล กรรมการ
นาย มนตรี มังกรกนก กรรมการ
นาย สมศักดิ์ ภัณธนเกษม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล กรรมการอิสระ
นาย แจง ทองไทย กรรมการอิสระ
นาย ธีรชาติ วีรวรรณ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่