SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AIT - บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ
นาย สุรพร รักตประจิต กรรมการ
นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการ
นาย ภิสัก จารุดิลก กรรมการ
นาง ศศิเนตร พหลโยธิน กรรมการ
นาย โชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่