SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AMC - บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วีระชัย สุธีรชัย ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการอิสระ
นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
น.ส. เมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ กรรมการ
นางสาว พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
นาย สุนทร คำพิพจน์ กรรมการ
น.ส. สุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ
นาง สุรี บูรณธนิต กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง ไทศิกา ไพรสงบ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่