SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ASK - บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อำนวย วีรวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์
นาย ซือ ถิง หยาง ประธานกรรมการ
นาย ไล่ หวัง ถัง กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย เทียนทวี สระตันติ์ กรรมการ
นาย ฟง ลอง เชน กรรมการ
นาย อิง จื้อ เลี่ยว กรรมการ
นาย ลุ่ย ซิง เฉิน กรรมการ
นาย เจีย หง หวัง กรรมการ
นาย ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เกษม อาคเนย์สุวรรณ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง สุปรียา ควรเดชะคุปต์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง ปฏิมา ชวลิต กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่