SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ATP30 - บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ
นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ
นาย ปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาง สมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ
นาย ธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร กรรมการ
นาง สุวรรณี คำมั่น กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย กำชัย บุญจิรโชติ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่