SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AUCT - บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ
นาย สุวิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการลำดับที่ 1
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เทพทัย ศิลา รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
นาย วรัญญู ศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ศราวุธ จารุจินดา กรรมการ
นาย เวทย์ นุชเจริญ กรรมการ
นาง วิไลวรรณ ศรีสำรวล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ธีรธร ธาราไชย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่