SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AUCT - บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ
นาย เทพทัย ศิลา ประธานกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาย สุวิทย์ ยอดจรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย วรัญญู ศิลา กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ศราวุธ จารุจินดา กรรมการ
นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง วิไลวรรณ ศรีสำรวล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่