SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CAZ - บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ซุง ซิก ฮอง ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ
น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ
นาย สมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการ
น.ส. กาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ
นาย ยอง ชอล ชอย กรรมการ
นาย ยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย นที ทับมณี กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่