SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
นาง จินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
นาง สิริเกศ จิรกิติ กรรมการ
นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย พิสิฐ กุศลาไสยานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เกริด เคิร์ก สตีป กรรมการอิสระ
นาย นรชิต สิงหเสนี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่